Leverings Voorwaarden

In de bouwvak kunnen wij niet leveren dit is van 26 juli t/m 15 augustus.

Prijzen zijn geldig tot 1 Maart 2016

Bijkomende vrachtkosten:
- vrachten van 0 tot 28 ton: €125,00

Bestellen:
bestellingen zijn alleen mogelijk per pak of per laag.
Dit is ook de minimale bestelling.er worden dus alleen hele pakken of laag geleverd.

met uitzondering van waddeneilanden en buiten Nederland voor meer informatie neem contact op met www.info@koopjebestrating.nl


Retour alleen mogelijk:

- na goedkeuring/bevestiging van Koopjebestrating
- als niet is geleverd wat er is besteld
- alleen hele pakken (geen losse materialen)

Controleer direct bij aflevering en voor ondertekening vrachtbon:

- zijn het de juiste, bestelde materialen
- kloppen de aantalen

Reclameren na of zonder ondertekening vrachtbon is niet mogelijk.

Afwijkende prijzen overeengekomen met koopjebestrating.nl is alleen geldig met factuur koopjebestrating.nl en nabetaling per bank. bestelling wordt behandelt nacontrole betaling.


algemene voorwaarden

 Artikel 1 geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door koopjebestrating.nl
gevestigd te Drachten hierna te noemen koopjebestrating.nl.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Koopjebestrating.nl afwijkende bepalingen zijn slechts bindend,
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen .
1-3 De werkzaamheden worden of wel in daggeldwerk (regiewerk) of wel in aangenomen
werk uitgevoerd.

Artikel 2 aangenomen werk
2-1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige
ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en) . Kleine maatafwijkingen
mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2-2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten , tekening(en) en
bepalingen van de overeenkomst, met eventueel onder lid 1 van dit artikel vermelde
in acht genomen.
2-3 Tenzij anders is overeengekomen is koopjebestrating.nl gehouden zijn aanbiedingen gedurende
30 dagen zijn stand te doen .

Artikel 3 Aanbiedingen
3-1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend , tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld
3-2 Mondelinge aanbiedingen door koopjebestrating.nl of zijn ondergeschikten zijn niet bindend , tenzij deze
door hem zijn bevestigd

Artikel 4 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van koopjebestrating.nl
binden de laatste niet , voorzover ze door koopjebestrating.nl niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen
procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden
wordt eerst bindend voor koopjebestrating.nl door zijn bevestiging.
5-2 Elke met koopjebestrating.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat
Koopjebestrating van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken , zulks uitsluitend
te zijner beoordeling . Opdrachtgever zal toestaan dat Koopjebestrating.nl zonodig informatie betreffende
hem opvraagt , voor welke informatie Koopjebestrating zich zal winden .
5-3 gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen , maten, gewichten ,
e.d. , alsmede gegevens in drukwerken , tekeningen , afbeeldingen e.d. door koopjebestrating.nl
bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Koopjebestrating.nl niet bindend en worden ter goeder trouw
gegeven . Op de opdrachtgever rust de plicht , ervoor zorg te dragen , dat drukwerken ,
tekeningen , afbeeldingen, e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden
gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
5-4Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde
bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
6-1 Koopjebestrating.nl aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners
en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen .
6-2 Eventuele toepasselijkheid van voren genoemde algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koopjebestrating.nl onverlet, tenzij deze strijdig zijn
met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden .
6-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Koopjebestrating.nl aanvaard onder bovengenoemde
condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties
zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoopvoorwaarden.

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
7-1 Op alle door Koopjebestrating.nl verstrekte ontwerpen , afbeeldingen , tekeningen en modellen
behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking
en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koopjebestrating.nl.
7-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen , afbeeldingen , tekeningen en modellen blijven
onvervreemdbaar eigendom van Koopjebestrating.nl en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld
geretourneerd te worden .
7-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handelingen is de wederpartij een
gefixeerde boete verschuldigd van 5000,- euro onverminderd het recht van Koopjebestrating.nl om
aanspraak te maken op volledige schadevergoeding .

Artikel 8 Verplichtingen van Koopjebestrating.nl
8-1 Koopjebestrating.nl is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen
van de overeenkomst ui te voeren.
8-2 Koopjebestrating.nl aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud , dat de voor het werk
vereiste vergunnningen , ontheffingen en toewijzingen , tijdig worden verleend.
8-3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk - door een niet aan Koopjebestrating.nl te
wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd , is Koopjebestrating.nl gehouden de
noodzakelijke geachte wijzingen in de uitvoering terstond ter kennis van de
opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren .

Artikel 9 Verplichtingen van de opdrachtgever
9-1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Koopjebestrating.nl tijdig kan beschikken ;
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, goedkeuringen ,
(zoals , vergunningen , ontheffingen , en beschikkingen , enz. )
zonodig in overleg met Koopjebestrating.nl
b. Over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd .
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer bouwstoffen ,
materialen en werktuigen .
d. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas,
perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie .
e. Over tekeningen van de ligging van de kabels , buizen , leidingen in muren enzovoort.
f. Over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen .
9-2 De opdrachtgever is verplicht zonder aanspraak op vergoeding water, gas
electriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen , indien
deze op of bij het werk aanwezig is.
9-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de
uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden ,
is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan .
9-4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door
factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is , kunnen de daaruit
voor Koopjebestrating.nl voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in
rekening worden gebracht .

Artikel 10 Extra onvoorziene kosten
10-1 In alle gevallen wordt door Koopjebestrating.nl onder " grond " of bodemspecie verstaan,
niet verontreinigde grond of bodemspecie . Alle kosten van verlet , onderzoek,
verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever , tenzij deze van
te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische
of andersoortige verontreiniging . Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van ëën
of meer gewaarmerkte analyses.
10-2 Indien bij sloop - of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende
stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen valt het verwijderen daarvan niet binnen de
prijsopgave van Koopjebestrating.nl, tenzij de opdrachtgever van te voren schriftelijk bij de opdracht
heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn , waarbij dan tevens vermeld moet zijn
de hoeveelheden en de locaties van de betreffende stoffen.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden
11-1 Opdrachtgever machtigt koopjebestrating.nl om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde ,
op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Aanbetaling
12-1 Koopjebestrating.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal
25% te vragen . Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de
zijde van Koopjebestrating.nl de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op
terugbetaling van de gedane aanbetaling , benevens schadevergoeding , zoals verder
in deze voorwaarden geregeld is waarvan in ieder geval de wettelijke over door hem
vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 13 Prijzen
13-1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties
wijzigingen worden aangebracht in de lonen , arbeidsvoorwaarden , of sociale
bepalingen , heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlagen .
13-2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden
doorberekend .
13-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen
transactieprijs , zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ,
tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst
of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ongevolge de wet.

Artikel 14 Gedeeltelijke levering
14-1 Elke gedeeltelijke levering , waaronder mede wordt verstaan de levering
van goederen van een samengestelde order , kan worden gefactureerd; in een
dergelijk geval moet betaling plaats hebben overeenkomstig het bepaalde
in artikel " betaling"

Artikel 15 Emballage
15-1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet
terug genomen . De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is
ter beoordeling van Koopjebestrating.nl.

Artikel 16 Materialen
16-1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn , geschikt
zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen .
16-2 Koopjebestrating.nl stelt de opdrachtgever in de gelegenheidde materialen te keuren .
De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk ( eventueel
op overeengekomen monsters ) of bij de eerste gelegenheid daarna , mits in dat
laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt . Koopjebestrating.nl is bevoegd
bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
16-3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken.
De daarvan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve in geval van afkeuring,
in welk geval de kosten voor rekening van Koopjebestrating.nl komen . Door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde materialen wordt geacht te zijn goedgekeurd.
16-4 De uit het werk komende materialen , waarvan de opdrachtgever heeft verklaard
dat deze wenst te behouden , dienen door hem van het werk te worden verwijderd.
Alle andere materialen zullen door Koopjebestrating.nl tenzij anderes overeengekomen worden
afgevoerd, en kunnen desgewenst aan Koopjebestrating.nl toevallen , eventueel onder gehoudenheid
van een billijke verrekening .
16-5 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door
Koopjebestrating.nl doorgeleverde materialen , geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 17 Wijziging van de opdracht
17-1 Wijzigingen in de oorsprongkelijke order , van welke aard ook, schriftelijk of
mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken
dan waarop bij prijsopgave kon worden gerekend , worden de opdrachtgever extra in
rekening gebracht .
17-2 Door de opdrachtgever , na het verstrekken van de opdracht , alsnog verlangde
wijzingen in de uitvoering daarvan , moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk
aan Koopjebestrating.nl ter kennis zijn gebracht . Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon
opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening
van de opdrachtgever .